Các điều khoản và điều kiện bảo hành xe điện cân bằng

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ
Có hiệu lực từ ngày 21 tháng 10 năm 2016
Chào mừng bạn đến với Công Nghệ Xe Điện Cân bằngTập Đoàn Công Nghệ Xe Điện Cân Bằng, cùng với tổng công ty và các chi nhánh của nó (gọi chung là "Xe Điện Cân bằng", "we", "us" hoặc "của chúng tôi") cung cấp trang web này, sản phẩm "Xe Điện Cân bằng" sáng tạo được bán ở đây và bất kỳ đề nghị nào khác có thể xuất hiện trên trang web này Theo thời gian.
Các Điều khoản Dịch vụ này ("Điều khoản") bao gồm việc bạn sử dụng và truy cập vào trang web do Tập Đoàn Công Nghệ Xe Điện Cân Bằng cung cấp, và thứ tự các sản phẩm được liệt kê trên đó (gọi chung là "Trang web"). Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn đang sử dụng Trang web cho một tổ chức, bạn đồng ý với các Điều khoản này nhân danh tổ chức đó.

Quyền và Trách nhiệm của Bạn
Giấy phép sử dụng website
 Trừ khi có quy định khác, Công Nghệ Xe Điện Cân bằng và / hoặc người cấp phép sở hữu quyền sở hữu trí tuệ trong trang web và tài liệu trên trang web. Theo giấy phép dưới đây, tất cả những quyền sở hữu trí tuệ này đều được bảo lưu.
Bạn chỉ có thể xem, tải xuống mục đích dành cho bộ nhớ đệm và in các trang từ trang web này cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn, tùy thuộc vào những hạn chế được trình bày dưới đây và ở những nơi khác trong các điều khoản và điều kiện này.
Bạn không được:
  • Tái xuất bản tài liệu từ trang web này (bao gồm cả việc tái bản trên trang web khác);
  • Bán, thuê hoặc cấp giấy phép phụ từ trang web;
  • Hiển thị bất kỳ tài liệu nào từ trang web công khai;
  • Sao chép, sao chép hoặc sử dụng tài liệu trên trang web này vì mục đích thương mại; hoặc là
  • Chỉnh sửa hoặc thay đổi bất kỳ tài liệu nào trên trang web;
Chấp nhận các Điều khoản
Các Điều khoản này đưa ra toàn bộ sự hiểu biết của các bên liên quan đến việc sử dụng Trang web và thay thế cho tất cả các thoả thuận, tuyên bố, đảm bảo và hiểu biết hiện tại liên quan đến Trang web. Các điều khoản này có thể được chúng tôi sửa đổi theo thời gian theo các điều khoản dưới đây. Điều khoản mới nhất sẽ được đăng trên trang web của Hoverboard và bạn nên xem lại các Điều khoản này trước khi sử dụng Trang web. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn không được sử dụng Trang web.
Trang web không hướng tới trẻ em và không được sử dụng bởi bất cứ ai dưới 13 tuổi. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng nếu bạn là một cá nhân, bạn đã có từ 13 tuổi trở lên, bạn ở độ tuổi pháp lý Đồng ý với các Điều khoản này hoặc bạn có sự cho phép của cha mẹ để làm điều đó, và tất cả các thông tin đăng ký bạn gửi là chính xác và trung thực.

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2015. Smart Balance Wheel.
Design by Xe điện cân bằng. Published by Cách đi xe điện cân bằng. Powered by Xe tự cân bằng.
Creative Commons License